liên hệ với chúng tôi
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.120.554
Truy cập hiện tại 14
NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (MẪU THAM KHẢO)
Ngày cập nhật 18/09/2023

NỘI DUNG MẪU NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Lưu ý:  

Doanh nghiệp chọn và kê khai tương ứng với nội dung thay đổi

- Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống khi ban hành Quyết định, Nghị quyết.

 

Mẫu tham khảo

TÊN DOANH NGHIỆP

 

 Số …./QĐ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  
Thừa Thiên Huế, ngày … tháng …… năm…….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi …

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần … ...;

- Căn cứ Biên bản họp số … của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày …/…/… về việc thay đổi …

 

QUYẾT ĐỊNH:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Điều 1: Thay đổi tên công ty từ ... thành tên công ty như sau::

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: … … … (ghi tên dự kiến thay đổi)

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: … … … (ghi tên dự kiến thay đổi, nếu có thay đổi)

- Tên công ty viết tắt: … … … (ghi tên dự kiến thay đổi, nếu có thay đổi)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Điều 1: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty từ … … (ghi địa chỉ cũ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) đến địa chỉ … … (ghi địa chỉ dự định chuyển đến

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Điều 1: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty từ Ông/Bà … … (ghi tên người đại diện pháp luật cũ) - chức danh … chuyển sang người đại diện theo pháp luật mới là Ông/Bà … … (ghi tên người đại diện pháp luật dự kiến thay đổi) – chức danh …

Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: … … …       Giới tính: … … …

Chức danh: … … …    

Sinh ngày: … …           Dân tộc: … …                   Quốc tịch: … …

Loại giấy tờ pháp lý: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/…

Số giấy tờ pháp lý: … …                   Ngày cấp: … …          Nơi cấp: … …

Địa chỉ thường trú: … … …

Địa chỉ liên lạc: … …

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

(trong trường hợp tăng vốn điều lệ)

Điều 1: Thay đổi vốn điều lệ công ty như sau:

Tăng vốn điều lệ công ty từ ... đồng lên … đồng.

Mệnh giá cổ phần: … đồng/1 cổ phần.

Hình thức tăng vốn: … … …

Trong đó:

- Cổ đông sáng lập/hiện hữu đăng ký mua: … cổ phần phổ thông, tương đương … đồng do:

+ Ông/Bà … … mua … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng 

+ Ông/Bà … …  mua … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng

- Cổ đông khác đăng ký mua: … cổ phần phổ thông, tương đương … đồng do:

+ Ông/Bà … … mua … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng 

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT

Tài sản góp vốn

Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)

Tỷ lệ (%)

1

Đồng Việt Nam

 

 

2

Ngoại tệ tự do chuyển đổi

 

 

3

Vàng

 

 

4

Quyền sử dụng đất

 

 

5

Quyền sở hữu trí tuệ

 

 

6

Các tài sản khác

 

 

Tổng số

 

 

Thông tin về cổ phần: … … cổ phần

Mệnh giá cổ phần: … … đồng/1 cổ phần.

STT

Loại cổ phần

Số lượng

Giá trị (bằng số, VNĐ)

Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)

1

Cổ phần phổ thông

 

 

 

2

Cổ phần ưu đã biểu quyết

 

 

 

3

Cổ phần ưu đã cổ tức

 

 

 

4

Cổ phần ưu đãi hoàn lại

 

 

 

5

Các cổ phần ưu đãi khác

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

Danh sách cổ đông sau khi thay đổi vốn điều lệ:

- Ông/Bà … … sở hữu … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng,  chiếm … % vốn điều lệ

- Ông/Bà … … sở hữu … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng,  chiếm … % vốn điều lệ

- Ông/Bà … … sở hữu … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng,  chiếm … % vốn điều lệ

- Ông/Bà … … sở hữu … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng,  chiếm … % vốn điều lệ

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

(trong trường hợp giảm vốn điều lệ)

Điều 1: Thay đổi vốn điều lệ công ty như sau:

Giảm vốn điều lệ công ty từ … đồng xuống … đồng.

Hình thức giảm vốn: … ….

Sau khi giảm vốn, doanh nghiệp bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.

Trong đó:

- Cổ đông sáng lập/hiện hữu giảm … cổ phần phổ thông, tương đương … đồng do:

+ Ông/Bà … … giảm … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng

+ Ông/Bà … … giảm … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng

- Cổ đông khác giảm: ….. cổ phần phổ thông, tương đương … đồng do:

+ Ông/Bà … … giảm … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT

Tài sản góp vốn

Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)

Tỷ lệ (%)

1

Đồng Việt Nam

 

 

2

Ngoại tệ tự do chuyển đổi

 

 

3

Vàng

 

 

4

Quyền sử dụng đất

 

 

5

Quyền sở hữu trí tuệ

 

 

6

Các tài sản khác

 

 

Tổng số

 

 

Thông tin về cổ phần: … … cổ phần

Mệnh giá cổ phần: … … đồng/1 cổ phần.

STT

Loại cổ phần

Số lượng

Giá trị (bằng số, VNĐ)

Tỉ lệ so với

vốn điều lệ (%)

1

Cổ phần phổ thông

 

 

 

2

Cổ phần ưu đã biểu quyết

 

 

 

3

Cổ phần ưu đã cổ tức

 

 

 

4

Cổ phần ưu đãi hoàn lại

 

 

 

5

Các cổ phần ưu đãi khác

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

Danh sách cổ đông sau khi thay đổi vốn điều lệ:

- Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần phổ thông, trị giá ….. đồng,  chiếm …..% vốn điều lệ

- Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần phổ thông, trị giá ….. đồng, chiếm …..% vốn điều lệ

- Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần phổ thông, trị giá ….. đồng, chiếm …..% vốn điều lệ

- Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần phổ thông, trị giá ….. đồng, chiếm …..% vốn điều lệ.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

 Điều 1: Thay đổi ngành nghề của công ty như sau:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau: ……………….... (ghi ngành dự kiến bổ sung)

- Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau: ……………………. (ghi ngành dự kiến giảm)

- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau: ……………………. (ghi ngành dự kiến sửa đổi chi tiết)

Điều 2: Giao cho ông/bà …. (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                       

Nơi nhận :

TM. HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Như trên ;

- Lưu.

 

 

Tập tin đính kèm:
Bài viết khác
Xem tin theo ngày  
Đối tác
TRT HuếVTV8Báo tuổi trẻBáo pháp luậtBáo Thừa Thiên HuếĐH Luật HuếĐH Kinh tế HuếCông ty DigitechXe buýt Hoàng ĐứcKhách sạn Hoàng CungKhách sạn GoldKhách sạn RomanceCông ty du lịch Hương GiangCông ty du lịch Thanh TâmĐất xanh miền TrungCông ty cổ phần du lịch Huế - Nhà hàng nổi sông Hương