Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.196.077
Truy cập hiện tại 17
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRONG TRƯỜNG HỢP ĐANG BỊ TẠM GIAM
Ngày cập nhật 27/05/2023

.

HỎI:
Thưa Văn phòng Luật sư, tôi là cổ đông sáng lập của công ty cổ phần B. Đầu năm 2021, anh C là người đại diện theo pháp luật Công ty chúng tôi bị bắt vì liên quan tới một vụ án hình sự và hiện đang bị tạm giam. Công ty đang rất nhiều công việc cần phải giải quyết, nên cần thay đổi người đại diện. Vì vậy cho tôi hỏi, trình tự thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần là như thế nào?
ĐÁP:
Sau khi nghiên cứu tài liệu, thông tin do bạn cung cấp, căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:
Căn cứ pháp lý:
- Luật doanh nghiệp 2020;
- Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp.
1. Quy định thay đổi người đại diện theo pháp luật.
Căn cứ Khoản 5 Điều 12 Luật doanh nghiệp 2020 về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
“5. Trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này, đối với doanh nghiệp chỉ còn một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.”
Căn cứ Điểm đ Khoản 1 Điều 138 về quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông
“đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty”
Căn cứ Điểm i Khoản 2 Điều 153 về Hội đồng quản trị về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị sau đây:
“i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.”
Như vậy, đối với Công ty Cổ phần B khi người đại diện pháp luật của Công ty, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam thì Hội đồng quản trị tổ chức họp Hội đồng quản trị đưa ra quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty, thì buộc phải tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, để được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Trình tự thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật.
Căn cứ Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần.
Thành phần hồ sơ:
- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2 01/2021/NĐ-CP);
- Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới (Điều 11 nghị định 01/2021/NĐ-CP);
- Nghị quyết, Quyết định và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;
- Nghị quyết, Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty (Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020)
Cách thức thực hiện:
Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:
1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi ;
2. Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật);
3. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí;
4. Doanh nghiệp không được thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:
a) Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
b) Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;
c) Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an.
Bộ phận tư vấn pháp luật – Văn phòng luật sư Huế (HUELAW)

 

Bài viết khác
Xem tin theo ngày